Gemeentelijk motie ten behoeve van het instellen van een landbouw uitzondering

De Gemeenteraad,

 • Overwegende dat landbouw fundamenteel is om voedsel zelfbeschikking en het recht op voeding te garanderen;
 • Overwegende dat de huidige conjunctuur gekenmerkt wordt door te lage prijzen voor de producenten en door een vraagtekort dat verband houdt met politieke en geopolitieke factoren op internationaal niveau;
 • Overwegende dat de prijzen van producten in de landbouwsector aan sterke schommelingen onderhevig zijn en dat het specifieke economische model van deze sector niet slechts aan de wetten van de markt overgelaten kan worden;
 • Gelet op de belangrijke rol van landbouw op culturele identiteit, ruimtelijk beheer, milieubehoud en behoud van ecosystemen alsmede op behoud van het culinair erfgoed;
 • Gelet op het belang van voedselveiligheid voor het ten volle verwezenlijken van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden zoals deze zijn vastgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere universeel erkende instrumenten;
 • Overwegende dat landbouwproducten geen reguliere handelswaar zijn en dat deze beschermd dienen te worden op dezelfde wijze als culturele goederen, en dat aangepaste wettelijke bepalingen nodig zijn met gedeeltelijke afwijkende regelgeving betreffende de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het vrije verkeer van goederen;
 • Overwegende dat landbouw en voeding divers zijn omdat zij het resultaat zijn van hun geografische oorsprong, van klimaatomstandigheden en nauw verbonden zijn aan de cultuur, de identiteit en de geschiedenis van de samenleving;
 • Gelet op de noodzaak om adequate maatregelen te treffen om de pluriformiteit in de landbouw te beschermen en te bevorderen;
 • Overwegende dat het Rapport van de Verenigde Naties over “het recht op toereikende voeding, factor van verandering” het recht op voeding beschouwd als “het recht van een ieder om, voor zichzelf en familie, op ieder moment toegang te hebben tot voldoende, geschikt en cultureel aanvaardbaar duurzaam geproduceerd en geconsumeerd voedsel op zodanige manier dat de toegang tot voedsel voor ook toekomstige generaties behouden blijft”;
 • Overwegende dat cultuur op internationaal niveau sterke bescherming geniet, ondermeer door het aannemen in 2005 van de Conventie over de bescherming en promotie van de diversiteit van culturele expressies door UNESCO;
 • Overwegende dat in de conclusie van haar Rapport van 2008, Missie bij de Wereldhandelsorganisatie, de speciale rapporteur inzake het recht op voeding, vaststelt dat de mondiale governance mechanismen tot nu toe op een mislukking zijn uitgelopen met betrekking tot adequate coördinatie tussen verplichtingen in termen van mensenrechten en handel; overwegende dat dit rapport eveneens de Staten oproept om de effecten van de commerciële handelsovereenkomsten op het recht op voeding te evalueren en dat zij geen verplichtingen aangaan binnen de Wereldhandelsorganisatie die onverenigbaar zijn met aangegane verplichtingen inzake het recht op voeding;
 • Overwegende dat het Verdrag inzake Biologische Diversiteit, gesloten in Rio in 1992 en het internationaal Verdrag inzake fytogenetische hulpbronnen voor de voeding en de landbouw, gesloten onder auspiciën van de FAO en in de zomer van 2014 in werking getreden, een bijzonder aspect van de diversiteit aan landbouwmethoden en producten in bescherming nemen, te weten de agrarische biodiversiteit;
 • Overwegende dat, volgens een rapport van de FAO, ongeveer drie kwart van de genetische diversiteit in de landbouw in de loop van de vorige eeuw verdwenen is door de opkomst een industrieel en commercieel landbouwmodel;
 • Neemt in ogenschouw het belang om de ontwikkeling van duurzame landbouwmethoden te stimuleren, die mens- en milieuvriendelijk zijn;

Dientengevolge is de gemeenteraad voornemens:

 • om haar steun te verlenen aan lokale producenten uit de gemeente of uit de directe omgeving en om, wanneer mogelijk, voorrang te geven aan lokale producten in het gemeentelijk aankoopbeleid of dat van aan haar gelieerde instellingen;
 • om korte lijnen te faciliteren tussen lokale producenten en afnemers, in het bijzonder door kantines van de gemeente, van scholen, van verzorg- en verpleeghuizen, van crèches en van andere gemeentelijke instellingen van lokale landbouwproducten te voorzien alsmede om keukenpersoneel ontvankelijk te maken voor het gebruik ervan;
 • om de consumptie van lokale producten in het kader van voedingsgewoonten op scholen te ondersteunen, bijvoorbeeld door ondersteuning van het Europese programma “melk op school”;
 • om de consumptie van lokale en seizoensgebonden producten aan te moedigen; en om koks die voor de gemeente werken, voor scholen, voor crèches, voor bejaardenhuizen en voor andere gemeentelijke instellingen in de gelegenheid te stellen om opleidingen te volgen waarbij gebruik wordt gemaakt van deze producten;
 • om het college te verzoeken om jaarlijks aan de gemeenteraad te rapporteren over de genomen maatregelen om de lokale landbouwproductie te ondersteunen;
 • om de regionale Regering te verzoeken haar steun te verlenen aan lokale landbouwers en aan de stimulering van consumptie van lokale landbouwproducten, in het bijzonder door korte lijnen tussen vraag en aanbod te faciliteren; de consumptie van lokale en seizoensgebonden producten in regionale instellingen te ondersteunen en hierop toegespitste beroepsopleidingen van koks te ondersteunen;
 • de regionale Regering te verzoeken om speculatie in landbouwgrond te bestrijden en toegang tot landbouwgrond voor het ontwikkelen van landbouw te bevorderen, in het bijzonder voor jongere generaties;
 • de regionale en federale Regeringen te verzoeken om bij de Europese Raad het principe van “de landbouw uitzondering” in internationale verdragen van de Europese Unie te verdedigen en te voorzien in mogelijke beperkingen inzake de internationale handel in landbouwproducten door de Staten en Staatsgemeenschappen het recht te verlenen om hun eigen voedsel- en landbouwpolitiek zodanig vorm te gevendat de voedselveiligheid van haar bevolking verzekerd is, de landbouwmodellen behouden blijven alsmede de doelen met betrekking tot menselijke ontplooiing behaald worden;
 • de regionale en federale Regeringen te verzoeken om zich bij de Europese Raad sterk te maken voor een landbouw die haar pijlen richt op een vernieuwd verantwoord agrarisch model dat welzijn en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft;
 • de regionale Regering, de federale Regering, de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement op te roepen om het recht op voedsel als een grondrecht voor ieder afzonderlijk mens en de landbouw als een van de fundamenten van onze maatschappij te beschouwen. Landbouw is geen gewone economische sector omdat landbouw aan de basis ligt van voedingsmiddelen die onmisbaar voor mens en gezondheid zijn en omdat landbouw een van de culturele pijlers van de menselijke samenleving vormt. In die zin moet de landbouw beschermd worden om de voedselveiligheid van huidige en toekomstige generaties te garanderen.
 • de regionale Regering, de federale Regering, de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement op te roepen om de diversiteit aan landbouwpraktijken en voedingstradities te erkennen. Deze diversiteit moet beschermd worden opdat diverse landbouwvormen naast elkaar blijven voortbestaan en bijdragen aan zowel voedselveiligheid als aan waardering van het natuurlijk erfgoed en de menselijke kennis, resultaat van het werk van vele generaties. Vrije toegang tot zaden moet worden bevorderd om de genetische diversiteit te vergroten;
 • de regionale Regering, de federale Regering, de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement op te roepen om specifieke maatregelen te treffen om de lokale landbouw- en voedselproductie te ondersteunen. Deze productie dient gezond, milieuvriendelijk en tot stand te komen onder goede arbeidsvoorwaarden waarbij de landarbeiders een eerlijke vergoeding toegekend krijgen;
 • De regionale Regering, de federale Regering, de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement op te roepen omspecifieke reguleringsmechanismen in te stellen die regionale markten beschermen tegen prijsschommelingen op de internationale markten. Dit vereist eveneens het aannemen van criteria ten behoeve van de lokale productie in openbare aanbestedingen. In het bijzonder moet in de gunningscriteria van openbare aanbestedingen geografische nabijheid meegewogen worden.Meerdere elementen kunnen hiervoor gebruikt worden: milieu-effecten, de versheid van producten, de impact op de lokale economie …
 • De regionale Regering, de federale Regering, de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement op te roepen om de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen, en eveneens om de omstandigheden te harmoniseren waaronder de primaire landbouwproductie plaatsvindt op het vlak van gezondheid, milieu en op sociaal vlak binnen een bepaalde markt, evenals het toepassen van soortgelijke controle voorwaarden.Indien een dergelijke harmonisatie niet mogelijk is, dienen variabele invoerrechten toegepast te worden naar rato van het opgeleverde concurrentievoordeel.
 • De regionale Regering, de federale Regering, de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement te verzoeken om een Verdrag inzake de bevordering en bescherming van landbouwproducten en praktijken, gebaseerd op het beginsel van “de landbouw uitzondering”, aan te nemen, opdat voedsel en landbouw kunnen profiteren van een kaderovereenkomst die te onderscheiden is van de overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie en opdat ze kunnen profiteren van een betere bescherming op dezelfde manier als waarop culturele goederen en diensten onder auspiciën van de UNESCO worden beschermd.