Krantenartikelen

De “landbouw” uitzondering van het cdH (het Humanistisch democratisch centrum)

Homepage België – vrijdag 18 september 2015 – Emmanuel HUET – L’Avenir

Van landbouw een uitzondering maken op de internationale markt, dat is het project van het cdH. Van dorpsniveau tot aan Europa, streeft de partij een doorbraak na.

Met een landbouwcrisis aan de ene kant en een gunstige gestemde publieke opinie over landbouwers aan de andere kant. Het was het juiste moment voor Benoît Lutgen, voorzitter van het cdH, om met ons zijn ideeën te delen over een nieuw agrarisch model. Naar voorbeeld van de Europese cultuur die op de internationale markt speciale regelgeving geniet, stelt Benoît Lutgen voor om een uitzondering te maken voor de landbouw. “Landbouwgoederen kun je niet als producten beschouwen zoals andere goederen op de markt. Allerlei internationale akkoorden hebben ertoe geleid dat de landbouw tegenwoordig overgeleverd is aan de vrije markt, die onze landbouwers ernstig op de proef stelt met alle gevolgen van dien.

Melk, vlees, granen en ieder ander mogelijk landbouwproduct komen van een wereldmarkt waar het ontbreekt aan menselijkheid en samenhang. “De aanwezigheid van producten op de markt die noch de mensenrechten respecteren noch aan gelijke hygiënische voorwaarden voldoen en die derhalve een oneerlijke concurrentie vormen voor onze landbouwers is onaanvaardbaar.”

Het cdH pleit dan ook voor hernieuwde aandacht voor lokaal landbouwbeleid van overheden op verschillende beleidsniveau. Om te beginnen in gemeente- en provinciale raden, vervolgens in de nationale en federale Parlementen om, zo is de hoop, uiteindelijk uit te komen bij de Europese Unie. “We moeten het zo aanpakken dat de landbouw een uitzonderingspositie krijgt ten opzichte van de realiteit van de markt”.

De pijlen richten op openbare aanbestedingen

Op lokaal niveau wenst het cdH de toekenningscriteria van openbare aanbestedingen te versoepelen (voor schoolkantines, openbare instellingen, ziekenhuizen …). “ We moeten het mogelijk maken om criteria van nabijheid in het programma van eisen op te nemen. Maar dat zal per wetswijziging moeten gebeuren welke nog eens aan de Europese regelgeving zal moeten voldoen. Niet eenvoudig …

En op Belgisch niveau? “ Er is veel meer consensus nodig om dit in het federale Parlement te krijgen. België moet hierin het voortouw nemen in het kader van de Europese Raad en bovendien in diverse onderhandelingen op internationaal niveau.”

Ambitieus project om landbouw terug te brengen naar een menselijkere schaal, om de wetten van de internationale handel te herijken? Benoît Lutgen geeft toe dat “sommigen het utopisch vinden. Voor mij is het een kwestie van gezond gevoerde democratie. Het zal niet van de ene dag op de andere gebeuren. Maar hoe eerder we in actie komen, hoe eerder mensen ervan op de hoogte zijn en dan zullen we veranderingen teweeg kunnen brengen.

De absurde marktwerking

“ Door de gevolgen ervan (op milieu en maatschappij …) moeten we maatregelen treffen om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn op het gebied van voedselproductie.”

België is een export land, het cdH is zich ervan bewust dat het naar binnen toe gericht zijn schadelijk is. “Maar we moeten de landbouw weer in ere herstellen door de juiste prijs voor landbouwproducten in rekening te brengen.”

Want een Europa waar alleen “de wet van vraag en aanbod geldt, dat is absurd!”

Met deze uitzonderingspositie voor de landbouw wil het cdH alle middelen inzetten die tot een verhoogd aandeel van de lokale consumptie kunnen leiden en wil de partij ook dat de lijnen tussen federaal en Europees niveau kort gehouden worden. “ We worden niet volledig protectionistisch. Dat zijn we ook niet voor cultuur: we hebben onze geschiedenis en ons erfgoed beschermd.”

Daarom moeten wij “douanesluizen” invoeren op sociaal, milieu en hygiënisch niveau. Met het doel om “tot kwalitatieve productienormen te komen en een referentiekader in te stellen waar we op terug kunnen vallen om ons landbouwmodel te verdedigen.” We baseren dat op de lokale voorkeur die dan wetmatig zou zijn.

Geïnspireerd door de uitzondering op cultuur

In haar commerciële onderhandelingen met de Verenigde Staten is de Europese Unie er in geslaagd om een economische uitzonderingspositie voor cultuur te bewerkstelligen.

Op deze manier is een low cost cultuurmodel tegengehouden dat de lokale cultuur de nekslag zou hebben toegebracht.

De uitzondering voor cultuur is een politiek concept dat van het eigen cultuurgoed van ieder land een uitzondering maakt in de internationale verdragen, in het bijzonder binnen de Wereldhandelsorganisatie. Hierdoor is het mogelijk om invoerrechten en belastingen te heffen op culturele producten (zoals films bijvoorbeeld).

Het cdH wenst op grond van dit model een soortgelijk model voor landbouw te ontwikkelen. Doelstelling: het belang van onze landbouw beschermen en de landbouw behoeden tegen het geweld op de wereldmarkten.