Burgers, consumenten, landbouwers: allen verenigd om de landbouw uitzondering te verdedigen

De landbouwsector gaat gebukt onder een zware crisis. De huidige middelen waarover we beschikken om deze crisis het hoofd te bieden zijn ontoereikend. Er dient daarom een debat op Europees niveau te komen over de noodzaak om de landbouw op een andere manier te ondersteunen.

De landbouwsector heeft het momenteel moeilijk en moet het hoofd bieden aan:

  • een zeer vluchtige markt waarin betaalde prijzen aan producenten in vrije val zijn beland, in tegenstelling tot de steeds hogere prijzen die consumenten moeten betalen;
  • een daling van bijna 70% in 30 jaar van het aantal landbouwbedrijven in België net zoals van arbeidskrachten;
  • de stijging van de import van landbouwproducten (soja, mais, suiker enz.) wat de Europese Unie afhankelijk maakt van landen waar de kwaliteitsnormen bij de productie minder strikt nageleefd worden (GGO, hygiënecontroles enz.);

Het is derhalve noodzakelijk om verdere maatregelen te treffen om een levensvatbare landbouwproductie te behouden en te ontwikkelen. Deze maatregelen dienen recht te doen aan regiospecifieke landbouw en lokale cultuur en dienen tevens uniforme massaproductie en afname van de biodiversiteit tegen te gaan.

Het principe van de landbouw uitzondering dient als uitgangspunt voor deze maatregelen.

Het aannemen van de landbouw uitzondering zal leiden tot erkenning dat landbouw- en levensmiddelenproducten meer zijn dan alleen hun prijswaarde.

Deze visie op de toekomst van de landbouw dient op nationaal en internationaal niveau uitgedragen te worden. Wij nodigen u uit, in België of in het buitenland, of u nu een politieke functie bekleedt dan wel sectorvertegenwoordiger bent enz., het Handvest zoals dat aan de hand van een geheel aan bijdragen tot stand is gekomen te onderschrijven om dit doel te behartigen.

Op lokaal niveau zal de strijd gevoerd worden met behulp van een, van het handvest afgeleide, motie die voorgelegd kan worden in provincie en gemeenteraden.

Speerpunten zijn voedselveiligheid, het recht op voeding en bescherming van de diversiteit in de landbouw.

Het instellen van een landbouw uitzondering zal ertoe leiden dat iedere staat haar eigen voedsel- en landbouwpolitiek vorm zal kunnen geven en adequate maatregelen zal kunnen treffen om de voedselveiligheid van haar bevolking te garanderen, haar landbouwmodel te behouden alsmede menselijke ontplooiing te stimuleren.

Deze strijd voor een landbouw uitzondering streeft een driedelig doel na: voedselveiligheid, behoud van boerenland en plattelandsgemeenschappen en bescherming van natuur en biodiversiteit.

Door de landbouw te ondersteunen steunt u zowel producenten als consumenten. Dat is een kwestie van gezonde democratie!